top of page

 POLITYKA PRYWATNOŚCI

UDOSTĘPNIANIE Z PASJI.COM


 

SPIS TREŚCI:

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 2. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

 3. CEL, PODSTAWA I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM

 4. ODBIORCY DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM

 5. PROFILOWANIE W SKLEPIE INTERNETOWYM

 6. PRAWA PODMIOTU DANYCH

 7. PLIKI COOKIE W SKLEPIE INTERNETOWYM I ANALITYKA

 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.Niniejsza Polityka Prywatności Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców lub Klientów Sklepu Internetowego. Polityka Prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cel, zakres i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje dotyczące korzystania z pliki cookies oraz narzędzia analityczne w Sklepie Internetowym.

1.2.Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest JOANNA BEDNARZ-NETER prowadząca działalność gospodarczą pod firmą PPHU QUALITY JOANNA BEDNARZ-NETER wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, posiadający: adres miejsca prowadzenia działalności: Soblówka 220, 34-371 Ujsoły, Polska; oraz adres dostawy: ul. Limbowa 9, 34-360 Milówka, Polska, NIP: 5532255223, REGON 240841216, adres poczty elektronicznej: info@sharingfrompassion.com – zwany dalej „Administratorem” i będący jednocześnie Usługodawcą Sklep Internetowy a Sprzedawcą.

1.3.Dane osobowe w Sklepie Internetowym przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO:http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679.

1.4.Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie podanie danych osobowych przez Usługobiorcę lub Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego jest dobrowolne, z zastrzeżeniem dwóch wyjątków: (1) zawieranie umów z Administratorem – niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży lub umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej z Administratorem w przypadkach i w zakresie wskazanych na stronie Sklepu Internetowego oraz Regulaminie Sklepu Internetowego i niniejszej Polityce Prywatności skutkuje brakiem możliwości zawarcia kontrakt. Podanie danych osobowych jest w takim przypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce zawrzeć umowę z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Zakres danych wymaganych do zawarcia umowy jest każdorazowo uprzednio określony na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego; (2) obowiązki ustawowe Administratora – podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa zobowiązujących Administratora do przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych do ksiąg podatkowych i ksiąg rachunkowych) i brak ich podania spowoduje, że niemożność wykonania obowiązków przez Administratora.

1.5.Administrator dokłada należytej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności ponosi odpowiedzialność i zapewnia, że zbierane przez niego dane są: (1) przetwarzane zgodnie z ustawą; (2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z celami; (3) poprawne merytorycznie i adekwatne w stosunku do celu przetwarzania; (4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz (5) przetwarzane w sposób zapewniający bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub nielegalnego przetwarzania albo przypadkowej utraty, uszkodzenia lub zniszczenia, z zastosowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.

1.6. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cel przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i stopniu zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem i jest możliwe jego wykazanie. W razie potrzeby środki są poddawane przeglądowi i aktualizowane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

1.7. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy użyte w niniejszej polityce prywatności rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w Regulaminach Sklepu Internetowego dostępnych na stronach internetowych Sklepu Internetowego Sklepu Internetowego.

2. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

2.1. Administrator jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych w przypadkach i w takim zakresie, gdy spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: (1) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych w jednym lub większej liczbie określonych celów; (2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; (3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; lub (4) przetwarzanie jest niezbędne do potrzeb wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej, z wyjątkiem sytuacji, gdy interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, są nadrzędne wobec tych interesów i wymagają ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Każdorazowe przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga posiadania co najmniej jednej podstawy wskazanej w pkt. 2.1 polityki prywatności. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych Usługobiorców lub Klientów Sklepu Internetowego przez Administratora są określone w kolejnym punkcie polityki prywatności – w zakresie konkretnego celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

3.CEL, PODSTAWA I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM

3.1. Każdorazowo cel, podstawa oraz okres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez danego Usługobiorcę lub Klienta w Sklepie Internetowym.

3.2. Administrator może przetwarzać dane osobowe w Sklepie Internetowym w następujących celach, na podstawach oraz w następujących okresach:

 

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania danych

Okres przechowywania danych

Wykonanie Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem ww. umów.

Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy) – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania Umowy Sprzedaży, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

 

Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia zawartej Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej.

Marketing bezpośredni

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na realizacji interesów i wzmacnianiu renomy Administratora i Sklepu Internetowego oraz jego zaangażowanie w zwiększanie sprzedaży Produktów

 

Dane będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Termin przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla Umów Sprzedaży dwa lata).

Administrator nie może przetwarzać danych na potrzeby marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia wyraźnego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą.

Marketing

Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda) – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w celach marketingowych przez Administratora

 

Dane przechowywane są do momentu wycofania przez osobę, której dane dotyczą zgody na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.

Wyrażenie przez Klienta opinii o zawartej Umowie Sprzedaży

Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda) – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w celu wyrażenia opinii

 

Dane przechowywane są do momentu wycofania przez osobę, której dane dotyczą zgody na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.

Prowadzenie ksiąg podatkowych

Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO w zw. z art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej t.j. z dnia 17 stycznia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 201) – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przez Administratora obowiązków ustawowych

Dane będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg podatkowych (do czasu upływu terminu przedawnienia obowiązku podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej).

Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń po stronie Administratora lub mogących powstać w stosunku do Administratora

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora polegających na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń Administratora lub mogących powstać w stosunku do Administratora

 

Dane będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do Administratora. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego (podstawowy termin przedawnienia roszczeń w stosunku do Administratora wynosi sześć lat).

Korzystanie ze strony Sklepu Internetowego i zapewnienie prawidłowego jej funkcjonowania

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora polegających na prowadzeniu i utrzymywaniu Sklepu Internetowego

Dane będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Termin przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla Umów Sprzedaży dwa lata).

Sporządzania statystyk i analizowania sposobu zachowania się osoby, której dane dotyczą, na stronie Sklepu Internetowego

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora polegających na tworzeniu statystyk oraz analizie sposobu zachowania się osoby, której dane dotyczą, na stronie internetowej Sklepu Internetowego w celu usprawnienia funkcjonowania Sklepu Internetowego oraz zwiększenia sprzedaży Produktów

Dane będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Termin przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla Umów Sprzedaży dwa lata).

4.ODBIORCY DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM

4.1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, w tym dla realizacji zawieranych Umów Sprzedaży, niezbędne jest korzystanie przez Administratora z usług firm zewnętrznych (np. dostawcy oprogramowania, kuriera, dostawcy systemu płatności) . Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi określone w Rozporządzeniu RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

4.2. Administrator może przekazać dane osobowe do państwa trzeciego, przy czym Administrator zapewnia, że będzie to wyłącznie państwo trzecie, które uznaje się za zapewniające odpowiedni stopień ochrony – zgodnie z Rozporządzeniem RODO, a w przypadku pozostałych państw że przekazanie odbędzie się na podstawie standardowych klauzul ochrony danych. Administrator zapewnia osobie, której dane dotyczą, prawo uzyskania kopii swoich danych. Administrator przekazuje dane osobowe do państwa trzeciego wyłącznie w przypadku i zakresie niezbędnym do realizacji określonego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą Polityką Prywatności.

4.3. Podanie danych przez Administratora następuje nie w każdym przypadku i nie wszystkim odbiorcom lub kategoriom odbiorców określonym w polityce prywatności – Administrator udostępnia dane jedynie w przypadku, gdy jest to niezbędne do zrealizowania danego celu przetwarzania danych osobowych przetwarzania i wyłącznie w niezbędnym zakresie.

4.4.Dane osobowe Usługobiorców Sklepu Internetowego lub Klientów mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

   1. przewoźnicy/spedytorzy/kurierzy/podmioty obsługujące magazyny i/lub realizujące wysyłkę – w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy Produktu przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi , spedytora lub agenta realizującego przesyłki na rzecz Administratora, a jeżeli dostawa ma być realizowana z magazynu zewnętrznego – do podmiotu obsługującego magazyn i/lub odpowiedzialnego za proces wysyłki – w zakresie niezbędnym do dostarczenia Produktu do Klienta.

   2. dostawcy usług płatności elektronicznych lub kartą płatniczą – w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu dostawcy usług płatniczych w Sklepie Internetowym dla Administratora w zakresie niezbędnym do realizacji płatności Klienta.

   3. dostawcy systemu ankiet – w przypadku Klienta, który wyraził zgodę na wyrażenie opinii o Umowie Sprzedaży, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu system ankiet opiniujących Umowy Sprzedaży zawierane w Sklep Internetowy na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do wyrażenia opinii przez Klienta za pomocą systemu ankiet.

   4. dostawcy usług świadczący na rzecz Administratora rozwiązania techniczne, informatyczne lub organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Sklepu Internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego Sklepu Internetowego, firmy pocztowe) i dostawcy usług hostingowych oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i pomocy technicznej dla Administratora) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku i w zakresie niezbędnym do realizacji podany cel przetwarzania danych zgodnie z niniejszym regulaminem.

   5. dostawcy usług księgowych, prawnych, doradczych świadczący na rzecz Administratora usługi księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro rachunkowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego rzecz zamówienia wyłącznie w przypadku i w zakresie niezbędnym do realizacji danego celu przetwarzania danych zgodnie z niniejszym Regulaminem.

   6. dostawcy wtyczek społecznościowych zaimplementowanych w Sklepie Internetowym, skryptów i innych podobnych narzędzi umożliwiających osobie korzystającej ze Sklepu Internetowego pobieranie treści pochodzących od dostawców tych wtyczek (np. z danymi osobowymi odwiedzającego, w tym także:

    1. Meta Platforms Ireland Ltd. – Administrator wykorzystuje w Sklepie Internetowym wtyczki społecznościowe Facebook (np. przyciski „Lubię to” lub „Udostępnij” lub logowanie przy użyciu danych logowania do Facebooka) i w związku z tym zbiera i udostępnia dane osobowe Usługobiorcy korzystającego ze Sklepu Internetowego Meta Platforms Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia) w zakresie i zgodnie z zasadami prywatności dostępnymi tutaj: https://www.facebook.com/about/privacy/ (te dane mogą zawierać informacje o czynnościach w Sklepie Internetowym – w tym informacje o urządzeniu, odwiedzanych stronach, dokonanych zakupach, wyświetlanych reklamach oraz sposobie korzystania z usług – niezależnie od tego, czy Usługobiorca posiada konto na Facebooku i jest zalogowany w serwisie Facebook).

5.PROFILOWANIE W SKLEPIE INTERNETOWYM

5.1. Rozporządzenie RODO zobowiązuje Administratora do informowania o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia RODO oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje dotyczące procesu podejmowania decyzji oraz znaczenia i przewidywalnych skutków przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. Mając powyższe na uwadze, Administrator określa w tym punkcie polityki prywatności informacje dotyczące możliwego profilowania.

5.2. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, jednak decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy Sprzedaży, ani możliwości korzystania z Usług Elektronicznych w Sklepie Internetowym Sklep internetowy. Efektem profilowania w Sklepie Internetowym może być np. zniżka dla danej osoby, przesłanie kodu rabatowego, przypomnienie o niedokończonym procesie zakupowym, przesłanie ofert Produktów, które mogą być związane z zainteresowaniami lub preferencjami tej osoby lub zaoferowanie lepszych warunków w porównaniu ze standardową ofertą Sklepu Internetowego. Niezależnie od profilowania osoba sama podejmuje decyzję, czy chce skorzystać z udzielonego rabatu, czy też lepszych warunków i kupić produkt w Sklepie Internetowym.

5.3.Profilowanie w Sklepie Internetowym polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na stronie Sklepu Internetowego np. poprzez dodanie danego Produktu do koszyka, przeglądanie strony danego Produktu w Sklepie Internetowym, lub analizy historii zakupów w Sklepie Internetowym. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych osoby, aby mógł jej później przesłać np. kod rabatowy.

5.4. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo nie zależeć od decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią wpływa.

6. PRAWA PODMIOTU DANYCH

6.1. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki realizacji powyższych praw określa art. 1522 Rozporządzenia RODO.

6.2. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO) ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6.3.Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6.4.Prawo sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść skargę – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes publiczny lub władza publiczna) albo f) (prawnie uzasadniony interes administratora) w przypadku profilowania opartego na przepisach. Administrator w takim przypadku musi zaprzestać przetwarzania danych osobowych, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń roszczenia.

6.5.Prawo sprzeciwu w zakresie marketingu bezpośredniego – w przypadku przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść skargę w zakresie przetwarzania jej danych osobowych danych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim.

6.6.W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie polityki prywatności lub korzystając z formularz kontaktowy dostępny na stronie Sklepu Internetowego.

7. PLIKI COOKIES W SKLEPIE INTERNETOWYM I ANALITYKA

7.1.Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej Sklep Internetowy (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta Sklep Internetowy) gość). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich pochodzenia można znaleźć np. pod adresem: https://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

7.2. Pliki cookies, które mogą być wysyłane za pośrednictwem strony Sklepu Internetowego dzielą się na różne rodzaje ze względu na następujące kryteria:

W odniesieniu do dostawcy:

 1. własnych (tworzonych przez stronę Sklepu Internetowego Administratora) oraz

 2. należących do innych osób/stron trzecich (innych niż Administrator)

W zakresie okresu przechowywania ich na urządzeniu osoby odwiedzającej Sklep Internetowy:

 1. cookies sesyjne (przechowywane do momentu zamknięcia Serwisu lub przeglądarki) oraz

 2. cookies trwałe (mające określony czas ważności, określony parametrami każdego pliku lub do momentu ich ręcznego usunięcia)

Ze względu na cel ich wykorzystania:

 1. „niezbędne” pliki cookies (umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie strony Sklepu Internetowego),

 2. funkcjonalne/preferencyjne pliki cookies (umożliwiające dostosowanie strony Sklepu Internetowego do preferencji osoby odwiedzającej),

 3. analityczne i wydajnościowe (zbierające informacje o sposobie korzystania ze strony Sklepu Internetowego),

 4. targetujące, reklamowe lub społecznościowe (zbierające informacje o osobie odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego w celu wyświetlenia tej osobie spersonalizowanych reklam oraz innych działań marketingowych, w tym prowadzonych na innych niż strona Sklepu Internetowego serwisach takich jak portale społecznościowe lub inne serwisy należące do tych samych sieci reklamowych co Sklep Internetowy).

 

7.3. Administrator może przetwarzać informacje zawarte w plikach Cookies podczas odwiedzania strony Sklepu Internetowego w następujących konkretnych celach:

Cele wykorzystywania plików Cookies na stronie Sklepu Internetowego Administratora

identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania im, że są zalogowani (niezbędne Cookies)

Zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia (niezbędne Cookies)

Zapamiętania danych z wypełnianych formularzy, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego (niezbędne Cookies i/lub funkcjonalne/preferencyjne)

Dostosowania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. kolorystyka, rozmiar czcionki, układ) oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej (cookies funkcjonalne/preferencyjne)

Prowadzenie anonimowych statystyk przedstawiających zachowania osób odwiedzających stronę Sklepu Internetowego (cookies statystyczne)

Wyświetlanie i renderowanie reklam, ograniczanie liczby wyświetlanych reklam oraz ignorowanie reklam, których Usługobiorca nie chce widzieć, mierzenie skuteczności reklam, a także personalizowanie reklam, tj. ocena zachowania osób odwiedzających Sklep Internetowy poprzez anonimową analizę ich działania (np. powtarzające się wizyty na poszczególnych stronach, słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczania im reklam dopasowanych do ich zainteresowań, także wtedy, gdy odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci reklamowej Google Inc. oraz Facebook, tj. Meta Platforms Ireland Ltd. (marketingowe, reklamowe i społecznościowe Cookies)

 

7.4.Możliwość sprawdzenia, jakie pliki Cookies są w danej chwili przesyłane przez stronę Sklepu Internetowego (w tym okres ważności plików Cookies oraz dostawcę). W najpopularniejszych przeglądarkach internetowych można to zrobić na następujące sposoby:

W przeglądarce Chrome:
(1) w pasku adresu kliknij ikonę „zamkniętej” po lewej stronie, (2) przejdź do benchmarku „Pliki cookies”.

W przeglądarce Firefox:
(1) w pasku adresu kliknij ikonę „tarczy” po lewej stronie, (2) przejdź do benchmarku „Dozwolone” lub „Zablokowane”, (3) kliknij przycisk „Śledzenie plików cookie między witrynami”, „Śledzenie elementów sieci społecznościowe lub „Treść z elementami śledzenia”

W przeglądarce Internet Explorer:
(1) Kliknij menu „Narzędzia”, (2) przejdź do benchmarku „Opcje internetowe”, (3) przejdź do benchmarku „Ogólne”, (4) następnie przejdź do „Ustawienia”, (5) kliknij przycisk „Wyświetl pliki”

W przeglądarce Opera:
(1) w pasku adresu kliknij ikonę „zamkniętej” po lewej stronie, (2) przejdź do benchmarku „Pliki cookies”.

W przeglądarce Safari:
(1) kliknąć menu „Preferencje”, (2) przejść do benchmarku „Prywatność”, (3) kliknąć przycisk „Zarządzaj danymi serwisu”

Niezależnie od używanej przeglądarki możesz skorzystać z narzędzi dostępnych np. pod adresem: https://www.cookiemetrix.com/ lub: https://www.cookie-checker.com/

 

7.5 Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies w ustawieniach przeglądarki. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć zapisywanie plików Cookies – w tym ostatnim przypadku może to jednak mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście Zamówienia za pomocą Zamówienia formularza z uwagi na niezapisywanie Produktów w koszyku w trakcie kolejnych etapów składania Zamówienia).

7.6. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są niezbędne dla wyrażenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona w ustawieniach przeglądarki internetowej. Wobec braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki w zakresie plików Cookies. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (kliknij w dany link):

8.Chrom

9.Firefoxa

10.Internet Explorera

11.Opera

12.Safari

13.Microsoft Edge

13.1. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z usług Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia). Usługi pomagają Administratorowi analizować częstotliwość odwiedzin Sklepu Internetowego. Zebrane dane przetwarzane są w ramach powyższych usług do generowania statystyk pomocnych przy administrowaniu Sklepem Internetowym. Dane mają charakter zbiorczy. Korzystając z powyższych usług w Sklepie Internetowym, Administrator zbiera takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzających Sklep Internetowy oraz sposób ich zachowania na stronie Sklepu Internetowego, informacje o urządzeniach i przeglądarkach, z których odwiedzają strona internetowa, IP i domena, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.

13.2.Można w prosty sposób zablokować udostępnianie Google Analytics informacji o aktywności na stronie Sklepu Internetowego – należy w tym celu zainstalować dodatek opt-out udostępniany przez Google Ireland Ltd. dostępny pod adresem:https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

13.3.W związku z możliwością korzystania przez Administratora w Sklepie Internetowym z usług reklamowych i analitycznych świadczonych przez firmę Google Ireland Ltd., Administrator wskazuje, że pełne informacje o zasadach przetwarzania danych osób odwiedzających Sklep Internetowy (w tym informacji zapisywanych w cookies) przez Google Ireland Ltd. można znaleźć w polityce prywatności usług Google dostępnej pod adresem:https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

14.1.Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator zachęca, aby w momencie przeniesienia na inne strony internetowe zapoznać się z polityką prywatności. Niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie Sklepu Internetowego Administratora.

bottom of page