top of page

Zasady i Warunki

SPIS TREŚCI:

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

 5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY PRODUKTU

 6. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 9. WARUNKI KORZYSTANIA Z PRODUKTU – TREŚCI CYFROWE I USŁUGI CYFROWE

 10. PRZEPISY DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 11. RECENZJE PRODUKTÓW

 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 13. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

TeRegulamin Sklepu Internetowegozostały przygotowane przez prawników zRegulaminowo.pl. Sklep internetowy www.sharingfrompassion.com dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, aw ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, a ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.Sklep Internetowy dostępny pod adresem www.sharingfrompassion.com prowadzony jest przez JOANNĘ BEDNARZ-NETER prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą PPHU QUALITY JOANNA BEDNARZ-NETER wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, posiadający: adres miejsca prowadzenia działalności: Soblówka 220, 34-371 Ujsoły, Polska; oraz adres dostawy: ul. Limbowa 9, 34-360 Milówka, Polska, NIP: 5532255223, REGON 240841216, adres poczty elektronicznej: info@sharingfrompassion.com.

1.2.Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego, chyba że któryś z jego punktów stanowi inaczej.

1.3.Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach przez okres oraz w oparciu o podstawy i zasady określone w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies i narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie podanie danych osobowych przez Usługobiorcę lub Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).

1.4.Definicje:

   1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

   2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

   3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

   4. KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

   5. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93- ze zm.).

   6. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są podane przez Usługobiorcę dane oraz informacje o złożonych Zamówieniach w ramach Serwisu Sklep internetowy.

   7. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowych wydaniach oraz promocje w Sklepie Internetowym.

   8. PRAWO AUTORSKIE – polska ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.).

   9. PRODUKT – (1) rzecz ruchoma (w tym rzecz ruchoma zawierająca elementy cyfrowe tj. zawierająca treści cyfrowe lub usługę cyfrową albo połączona z nimi w taki sposób, że brak treści cyfrowych lub usługi cyfrowej uniemożliwiałby ich prawidłowe funkcjonowanie), albo (2) treści cyfrowe dostępne w Sklepie Internetowym będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

   10. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

   11. SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.sharingfrompassion.com

   12. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – JOANNA BEDNARZ-NETER, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PPHU QUALITY JOANNA BEDNARZ-NETER wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności: Soblówka 220, 34-371 Ujsoły, Polska; oraz adres dostawy: ul. Limbowa 9, 34-360 Milówka, Polska, NIP: 5532255223, REGON 240841216, adres poczty elektronicznej: info@sharingfrompassion.com.

   13. UMOWA SPRZEDAŻY – (1) umowa sprzedaży (w przypadku rzeczy ruchomych oraz rzeczy ruchomych z elementami cyfrowymi), (2) umowa dostawy Produktu (w przypadku treści cyfrowych lub usługi cyfrowej), której przedmiotem jest są zawierane lub zostały zawarte między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

   14. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

   15. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystającej lub zamierzającej korzystać z Usługi Elektronicznej.

   16. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)

   17. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

2.1.W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.

   1. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Załóż konto” oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego i hasło. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

    1. Usługa Konto Elektroniczne świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez przesłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@sharingfrompassion .com lub pisemnie na adres: ul. Limbowa 9, 34-360 Milówka, Polska.

2.1.2 Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) wypełnieniu Formularza Zamówienia oraz (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Kupuję i płacę” – do tego momentu możliwe jest samodzielnej modyfikacji wprowadzonych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych o Kliencie: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz dane dotyczące Umowy Sprzedaży: Produkt(y), ilość Produktu(ów), miejsce i sposób dostawy Produktu(ów), sposób płatności. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

2.1.1.1. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie, ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za pomocą Formularza albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia przez Usługobiorcę.

2.1.3. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola akcji. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.

2.1.3.1. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyn wypisania się z Newslettera (rezygnacja z Newslettera) poprzez przesłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@sharingfrompassion .com lub pisemnie na adres: ul. Limbowa 9, 34-360 Milówka, Polska.

2.2.Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) aktualna przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox; Internet Explorer; Opera; Google Chrome; Safari lub Microsoft Edge; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej obsługi plików cookies oraz Javascript.

2.3. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do podania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcy obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

2.4. Tryb postępowania reklamacyjnego w zakresie Usług Elektronicznych wskazany jest w pkt. 6 Regulaminu.

3.WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.

3.2.Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. Klient jest informowany o całkowitej wartości Produktu objętego Zamówieniem, a także o kosztach dostawy (w tym opłat za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) i innych kosztach albo o obowiązku uiszczenia tych kosztów, jeżeli wartość nie można określić tych opłat na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

3.3.Klient jest każdorazowo informowany o możliwości uiszczenia cła oraz podatku od towarów i usług (VAT), jeżeli powstanie to w związku z importem danego Produktu, przed zawarciem Umowy Sprzedaży (w najpóźniej w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową).

3.4.Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówienia

   1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.

   2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie i jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej wiadomości e-mail, która zawiera co najmniej oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia oraz jego przyjęcie do realizacji i potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

3.5. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej przez Klienta Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 3.3. .2. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

4.1.Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

   1. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

   2. Płatności elektroniczne oraz płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayPal.com oraz Stripe.com – wszystkie możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce formy płatności oraz na stronach https://www.paypal.com/pl oraz https ://stripe.com/en-pl.

    1. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą kredytową przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu PayPal.com lub Stripe.com. Obsługę płatności elektronicznych oraz płatności kartą kredytową zapewniają:

     1. PayPal.com – PayPal (Europa) Sarl & Cie, SCA, 5. piętro 22–24 Boulevard Royal, L-2449, Luksemburg.

     2. Stripe.com — Stripe Payments Europe, Ltd. (1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irlandia).

4.2.Termin płatności:

   1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY PRODUKTU

5.1.Dostawa Produktu realizowana jest na terenie Unii Europejskiej. W przypadku Klientów spoza Unii Europejskiej Sprzedawca prosi o kontakt e-mailowy w celu ustalenia możliwości i kosztu dostawy Produktu.

5.2.Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce koszty dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. .

5.3.Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy Produktu:

   1. Paczka kurierska.

5.4.Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 90 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 90 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

   1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.

6.PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

6.1.Niniejszy punkt 6 Regulaminu określa tryb rozpatrywania reklamacji wspólny dla wszystkich reklamacji składanych Sprzedawcy, w szczególności reklamacji Produktów, Umów Sprzedaży, Usług Elektronicznych oraz innych reklamacji związanych z prowadzeniem Sklepu Internetowego przez Sprzedawcę.

6.2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym, Ustawie o Prawach Konsumenta oraz Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144). , poz. 1204 ze zm.).

   1. Szczegółowe postanowienia dotyczące reklamacji Produktu – rzeczy ruchomej – zakupionego przez Klienta na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą do dnia 31 grudnia 2022 roku określają przepisy Kodeksu Cywilnego w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2022 r., 2022 r., w szczególności art. 556-576 Kodeksu Cywilnego. Postanowienia te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt zakupiony zgodnie ze zdaniem poprzednim w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona

   2. Postanowienia szczegółowe dotyczące reklamacji Produktu – rzecz ruchoma (w tym rzecz ruchoma zawierająca elementy cyfrowe) z wyłączeniem rzeczy ruchomej służącej wyłącznie jako nośnik treści cyfrowych – nabytej przez Klienta na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą od stycznia 1, 2023 r., określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2023 r., w szczególności art. 43a – 43g Ustawy o Prawach Konsumenta. Postanowienia te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec konsumenta z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży.

   3. Postanowienia szczegółowe dotyczące reklamacji Produktu – treści cyfrowych lub usługi albo rzeczy ruchomej służącej wyłącznie jako nośnik treści cyfrowych – zakupionych przez Klienta w ramach Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą od dnia 1 stycznia 2023 roku albo przed tą datą, jeżeli dostawa takiego Produktu miała nastąpić lub nastąpiła po tym terminie określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2023 r., w szczególności art. 43h – 43q Ustawy o Prawach Konsumenta. Postanowienia te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec konsumenta z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży

6.3.Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:

   1. pisemnie na adres: ul. Limbowa 9, 34-360 Milówka, Polska.

   2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@sharingfrompassion.com.

6.4.Produkt można odesłać lub zwrócić w ramach reklamacji na adres: ul. Limbowa 9, 34-360 Milówka, Polska.

6.5.Zaleca się podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości lub niezgodności umowy; (2) żądania doprowadzenia Produktu do zgodności z umową albo oświadczenia o obniżeniu ceny, odstąpieniu od Umowy Sprzedaży lub innym żądaniu oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji zgłoszenie reklamacyjne. Wymagania określone w zdaniu poprzedzającym mają jedynie charakter zaleceń i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych bez zalecanego opisu reklamacji

6.6.W przypadku zmiany danych kontaktowych podanych przez reklamującego w trakcie rozpatrywania reklamacji, jest on zobowiązany powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę.

6.7.Do reklamacji mogą być dołączone dowody (np. zdjęcia, dokumenty lub Produkt) dotyczące przedmiotu reklamacji. Sprzedawca może również zwrócić się do składającego reklamację o dodatkowe informacje lub przesłanie dowodów (np. zdjęć), jeżeli ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

6.8.Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

7.POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

7.1.Szczegółowe informacje dotyczące skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur przez Klienta będącego konsumentem dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https ://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

7.2. W Urzędzie Prezesa Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa punkt kontaktowy (tel.: 0048 22 55 60 333, e-mail: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub pisemnie na adres: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach związanych z pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich.

7.3.Konsument posiada następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk. wiih.org.pl); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozstrzygnięcia sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 0048 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze w godzinach 8:00 - 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora ).

7.4.Pod adresem internetowym dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów między konsumentami a przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma ODR to interaktywna i wielojęzyczna strona internetowa z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców poszukujących pozasądowego rozwiązania zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

8.PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

8.1.Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć na przykład:

   1. pisemnie na adres: ul. Limbowa 9, 34-360 Milówka, Polska;

   2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@sharingfrompassion.com.

8.2.Zwrot Produktu – rzeczy ruchomych (w tym rzeczy ruchomych z elementami cyfrowymi) w ramach odstąpienia od umowy można dokonać na adres: ul. Limbowa 9, 34-360 Milówka, Polska.

8.3.Wzorowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest w pkt. 13 Regulaminu. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

8.4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

   1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązanym do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w w przypadku umowy, w której: (1) wiele Produktów dostarczanych jest osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) gdy polega ona na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego Produktu;

   2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

8.5.W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.

8.6.Produkt – rzeczy ruchome (w tym rzeczy ruchome z elementami cyfrowymi):

   1. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, zwrot kosztów dostawy Produktu – rzeczy ruchomej obejmującej rzecz ruchoma zawierająca elementy cyfrowe (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku Produktów – rzeczy ruchomych (w tym ruchomych z elementami cyfrowymi) – jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

   2. W przypadku Produktów – rzeczy ruchomych (w tym rzeczy ruchomych z elementami cyfrowymi) – Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub wręczyć go przekazać osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

   3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu – rzeczy ruchomej (w tym rzeczy ruchomej z elementami cyfrowymi) – będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

8.7.Produkty – treści cyfrowe lub usługi cyfrowe:

   1. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczenie Produktu – treści cyfrowych lub usługi cyfrowej – od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy Sprzedawca powstrzyma się od korzystania z treści innych niż dane osobowe, o których dostarczone lub stworzone przez konsumenta podczas korzystania z Produktu, z wyjątkiem sytuacji, gdy te treści: (1) nie mają żadnej użyteczności poza kontekstem treści cyfrowych lub usługi cyfrowej, które były przedmiotem umowy; (2) dotyczy wyłącznie czynności konsumenta podczas korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczanych przez Sprzedawcę; (3) zostały zagregowane przez Sprzedawcę z innymi danymi i nie można ich rozdzielić lub wymaga to nieproporcjonalnego wysiłku; (4) został wygenerowany wspólnie przez konsumenta i innych konsumentów, a inni konsumenci mogą nadal korzystać z treści. Za wyjątkiem sytuacji, o których mowa w ust. treści cyfrowe lub usługa cyfrowa dostarczana przez Sprzedawcę. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca może uniemożliwić konsumentowi dalsze korzystanie z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej, w szczególności poprzez uniemożliwienie konsumentowi dostępu do treści cyfrowych lub usługi cyfrowej lub zablokowanie konta użytkownika konsumenta, bez uszczerbku dla praw konsumenta, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. Konsument ma prawo pobrać te treści cyfrowe nieodpłatnie, bez przeszkód ze strony Sprzedawcy, w rozsądnym czasie i w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

   2. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczenie Produktu – treści cyfrowych lub usługi cyfrowej – konsument obowiązany jest powstrzymać się od korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej oraz od udostępniania ich osobom trzecim.

8.8.Możliwe koszty związane z odstąpieniem konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument

   1. W przypadku Produktów – rzeczy ruchomych (w tym ruchomych z elementami cyfrowymi) – jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu uiszczonej przez Klienta koszty ponoszone przez konsumenta.

   2. W przypadku Produktów – rzeczy ruchomych (w tym rzeczy ruchomych zawierających elementy cyfrowe) – bezpośrednie koszty zwrotu Produktu ponosi Konsument.

   3. W przypadku Produktu – usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za spełnione świadczenia aż do wycofania. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

8.9.Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

   1. (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po całkowitym wykonaniu umowy utraci prawo odstąpienia od umowy Sprzedającego i przyjął do wiadomości, że; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt – rzecz ruchoma (w tym rzeczy ruchome z elementami cyfrowymi) – nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt – rzecz ruchoma (w tym rzeczy ruchome zawierające elementy cyfrowe) – ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt – rzecz ruchoma (w tym rzeczy ruchome z elementami cyfrowymi) – dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty – rzeczy ruchome (w tym rzeczy ruchome z elementami cyfrowymi) – które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami ruchomymi, w tym rzeczami ruchomymi z elementami cyfrowymi; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, na którym Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty – rzeczy ruchome (w tym rzeczy ruchome z elementami cyfrowymi) – inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi umowa dotycząca dodatkowych usług lub produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawarta w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy za wyraźną zgodą konsumenta po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa do odstąpić od umowy i po potwierdzeniu tego, a jeżeli Sprzedawca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 sek. 1 i 2 lub art. 21 sek. 1 Ustawy o Prawach Konsumenta; (14) o świadczenie usług, za które konsument obowiązany jest zapłacić cenę, za którą konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą konsument.

8.10. Postanowienia dotyczące konsumenta zawarte w niniejszym pkt. 8 Regulaminu stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 roku, a w zakresie umów zawieranych od tego dnia także do Klienta/Usługobiorcy będącego osobą fizyczną zawierającą umowę związaną bezpośrednio z jej działalności gospodarczej, jeżeli z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu jej działalności, ujawnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG ).

9.WARUNKI KORZYSTANIA Z PRODUKTU – TREŚCI CYFROWE I USŁUGI CYFROWE

9.1.Niniejszy punkt 9 Regulaminu określa domyślne warunki korzystania z Produktów – treści cyfrowych oraz usług cyfrowych dostępnych w Sklepie Internetowym. Niniejsze zasady obowiązują w przypadku braku indywidualnych warunków korzystania z Produktu dla danego Produktu lub w zakresie nieuregulowanym odrębnymi regulaminami (np. w przypadku licencji udzielonej przez producenta danego Produktu obowiązuje licencja producenta) .

9.2.W sprawach nieuregulowanych niniejszym punktem Regulaminu, zastosowanie mają inne postanowienia Regulaminu dotyczące Produktów.

9.3.Sprzedawca dostarcza Klientowi Produkty z wykorzystaniem dostawy elektronicznej.

   1. Dostawa drogą elektroniczną polega na udostępnieniu Klientowi Produktu do pobrania z Konta w Sklepie Internetowym lub udostępnieniu Produktu w postaci pliku komputerowego załączonego do wiadomości przesłanej na adres poczty elektronicznej Klienta lub na podaniu unikalnego łącza internetowego (URL). który umożliwia Klientowi pobranie Produktu.

   2. Wydanie Produktu następuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od momentu uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.

   3. Przesyłka elektroniczna jest bezpłatna.

9.4.Prawa do Produktu, w tym autorskie prawa majątkowe w przypadku Produktów stanowiących utwór w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim przysługują Sprzedawcy lub innym uprawnionym osobom trzecim.

9.5. Na podstawie zawartej Umowy Sprzedaży Klient uprawniony jest do korzystania z Produktu w sposób i w zakresie niezbędnym do korzystania z niego do celów określonych w Umowie Sprzedaży, a w braku takiego określenia do celów do którego zwykle używany jest Produkt tego rodzaju, mając na uwadze obowiązujące przepisy prawa, normy techniczne lub dobre obyczaje.

9.6.Korzystanie z Produktu przez Klienta możliwe jest wyłącznie na użytek własny Klienta, w tym w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące oraz inne postanowienia Umowy Sprzedaży: (1) Klient nie jest uprawniony do udostępniania Produktu osobom trzecim; (2) Klient nie jest uprawniony do wykorzystywania Produktu w celach handlowych, w tym marketingu Produktu; (3) Klient nie jest upoważniony do przenoszenia, udzielania sublicencji ani upoważniania innych osób do korzystania z Produktu; (4) Klient nie jest uprawniony do kopiowania, powielania, modyfikowania, adaptacji, tłumaczenia, dekodowania, dekompilacji, deasemblacji ani innej ingerencji w Produkt, chyba że jest to niezbędne do zapewnienia prawidłowego korzystania z Produktu zgodnie z Umową Sprzedaży .

9.7.Korzystanie z Produktu przez Klienta możliwe jest przez czas określony w Umowie Sprzedaży.

9.8.Sprzedawca może dokonać zmiany w Produkcie, która nie jest konieczna do zachowania zgodności z Umową Sprzedaży w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z uzasadnionych przyczyn, to jest zmiana jest konieczna do dostosowania treści cyfrowych lub usługi cyfrowej do nowym środowisku technicznym lub zwiększeniu liczby użytkowników lub z innych ważnych przyczyn operacyjnych – i tylko w zakresie, w jakim ta przyczyna wpływa na zmianę. Sprzedawca nie może jednak dokonać zmiany Produktu dostarczonego jednorazowo. Wprowadzenie zmiany, o której mowa powyżej, nie może wiązać się z żadnymi kosztami po stronie konsumenta, a Sprzedawca ma obowiązek w sposób jasny i zrozumiały poinformować konsumenta o dokonywanej zmianie. Jeżeli zmiana, o której mowa powyżej, istotnie i negatywnie wpłynie na dostęp konsumenta do Produktu lub korzystanie z niego, Sprzedawca jest obowiązany z odpowiednim wyprzedzeniem poinformować konsumenta na Trwałym nośniku o cechach i terminie zmiany oraz prawie odstąpienia od Sprzedaży Umowy bez wypowiedzenia w terminie 30 dni od dnia zmiany lub powiadomienia o zmianie, jeżeli powiadomienie nastąpiło później niż zmiana. Prawo odstąpienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie przysługuje, jeżeli Sprzedawca zapewnił konsumentowi prawo do zachowania, bez dodatkowych kosztów, Produktu zgodnego z Umową Sprzedaży w stanie niezmienionym.

10. PRZEPISY DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

10.1.Niniejszy punkt 10 Regulaminu oraz wszelkie postanowienia w nim zawarte skierowane są, a zatem wiążą wyłącznie Klienta lub Usługobiorcę niebędącego konsumentem oraz od dnia 1 stycznia 2021 roku a w zakresie umów zawartych od tego dnia także Klienta/Usługi Usługobiorcy niebędącemu osobą fizyczną zawierającemu umowę związaną bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą, jeżeli z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu jej działalności gospodarczej, ujawnionego na Stronie Internetowej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

10.2.Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w takim wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

10.3.Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

10.4. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

10.5. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta bez względu na jej podstawę prawną jest ograniczona, zarówno w ramach jednego roszczenia, jak i za wszystkie roszczenia łącznie, do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy wynikających ze Sprzedaży Umowa, nie przekraczająca jednak kwoty tysiąca złotych (PLN). Ograniczenie kwotowe, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym dotyczy wszelkich roszczeń kierowanych przez Usługobiorcę/Klienta w stosunku do Usługodawcy/Sprzedawcy choćby Umowa Sprzedaży nie została zawarta lub w sprawach z Umową Sprzedaży niezwiązanych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta tylko za typowe szkody przewidywalne w chwili zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści. Sprzedawca nie ponosi również odpowiedzialności za opóźnienie w przewozie przesyłki.

10.6.Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą a Klientem/Usługobiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

10.7. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt lub niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży zostaje wyłączona.

10.8.Sprzedający ustosunkuje się do reklamacji w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.

11. RECENZJE PRODUKTÓW

11.1.Sprzedawca umożliwia Klientom wystawianie i dostęp do recenzji Produktów oraz Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym punkcie Regulaminu.

11.2.Klient może wystawić opinię po skorzystaniu z formularza umożliwiającego dodanie recenzji Produktu lub Sklepu Internetowego. Formularz może zostać udostępniony bezpośrednio na stronie Sklepu Internetowego (w tym za pomocą zewnętrznego widżetu) lub poprzez indywidualny link otrzymany przez Klienta po dokonaniu zakupu na podany przez niego adres poczty elektronicznej. Podczas dodawania opinii Klient może dodać ocenę graficzną lub zdjęcie Produktu – jeżeli taka opcja jest dostępna w formularzu oceny.

11.3.Opinia Produktu może zostać wystawiona jedynie w odniesieniu do Produktów faktycznie zakupionych w Sklepie Internetowym Sprzedawcy i przez Klienta, który zakupił oceniany Produkt. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych lub pozorowanych Umów Sprzedaży w celu wystawienia opinii o Produkcie. Opinię o Sklepie Internetowym może wystawić osoba będąca Klientem Sklepu Internetowego.

11.4.Dodawanie opinii przez Klientów nie może być wykorzystywane do działań niezgodnych z prawem, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji lub naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich. Dodając opinię Klient obowiązany jest postępować zgodnie z prawem, niniejszym Regulaminem oraz dobrymi obyczajami.

11.5.Opinie mogą być udostępniane bezpośrednio na stronie Sklepu Internetowego (np. przy danym Towarze) lub na współpracującym ze Sprzedawcą zewnętrznym serwisie gromadzącym opinie, do którego odsyła na stronie Sklepu Internetowego (w tym za pomocą zewnętrznego widżet umieszczony na stronie Sklepu Internetowego).

11.6.Sprzedawca zapewnia, że publikowane opinie o Produktach pochodzą od jego Klientów, którzy zakupili Produkt. W tym celu Sprzedawca podejmuje następujące działania w celu sprawdzenia, czy opinie pochodzą od jego Klientów:

   1. Zamieszczenie opinii wystawionej za pomocą formularza dostępnego bezpośrednio na stronie Sklepu Internetowego wymaga uprzedniej weryfikacji przez Usługodawcę. Weryfikacja polega na sprawdzeniu zgodności opinii z Regulaminem, w szczególności czy osoba wystawiająca opinię jest Klientem Sklepu Internetowego – w takim przypadku Sprzedawca sprawdza, czy osoba ta dokonała zakupu w Sklepie Internetowym oraz w Sklepie Internetowym w przypadku recenzji Produktu dodatkowo sprawdza, czy recenzent dokonał zakupu ocenianego Produktu. Weryfikacja odbywa się bez zbędnej zwłoki.

   2. Sprzedawca przesyła swojemu Klientowi (w tym za pośrednictwem zewnętrznego serwisu zbierającego opinie, z którym współpracuje) indywidualny link na podany przez niego podczas zakupów adres e-mail – w ten sposób tylko Klient, który zakupił Produkt w Sklepie Internetowym otrzymuje dostęp do formularza recenzji.

   3. W przypadku wątpliwości Sprzedawcy lub zastrzeżeń kierowanych do Sprzedawcy przez innych Klientów lub osoby trzecie, czy dana opinia pochodzi od Klienta, czy też dany Klient zakupił dany Produkt, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do kontaktu z autorem opinii w celu wyjaśnienia i potwierdzenia, że faktycznie jest Klientem Sklepu Internetowego lub dokonał zakupu ocenianego Produktu.

11.7. Wszelkie uwagi, odwołania od recenzji recenzji lub zastrzeżenia co do tego, czy dana opinia pochodzi od Klienta lub czy dany Klient kupił dany Produkt, można zgłaszać w sposób analogiczny do procedury reklamacyjnej wskazanej w pkt. 6. regulacje.

11.8.Sprzedawca nie zamieszcza ani nie zleca innym osobom zamieszczania nieprawdziwych opinii lub rekomendacji Klientów oraz nie zniekształca opinii lub rekomendacji Klientów w celu promocji swoich Produktów. Sprzedawca udostępnia zarówno pozytywne, jak i negatywne recenzje. Sprzedawca nie udostępnia recenzji sponsorowanych.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1.Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu Internetowego zawierane są w języku angielskim.

12.2.Zmiana Regulaminu:

   1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany metod lub terminów płatności lub dostaw, podlegające obowiązkom prawnym lub regulacyjnym; zmiany zakresu lub formy świadczonych Usług Elektronicznych; dodanie nowych Usług Elektronicznych; niezbędność do przeciwdziałania nieprzewidzianym i zbliżającym się zagrożeniom związanym z ochroną Sklepu Internetowego, w tym Usług Elektronicznych i Usługobiorców/Klientów przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniami danych lub innymi zagrożeniami cyberbezpieczeństwa – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowienia niniejszego Regulaminu.

   2. Zawiadomienie o proponowanych zmianach zostanie przesłane z co najmniej 15-dniowym wyprzedzeniem od daty wejścia w życie tych zmian, z zastrzeżeniem, że zmiana może zostać dokonana bez zachowania 15-dniowego okresu wypowiedzenia w przypadku, gdy Usługodawca: (1) podlega ciążący na nim prawny lub regulacyjny obowiązek zmiany Regulaminu w sposób uniemożliwiający zachowanie 15-dniowego okresu wypowiedzenia; albo (2) wyjątkowo wymaga zmiany Regulaminu w celu zaradzenia nieprzewidzianemu i zbliżającemu się zagrożeniu związanemu z ochroną Sklepu Internetowego, w tym Usług Elektronicznych oraz Usługobiorców/Klientów przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniami danych lub innymi zagrożenia bezpieczeństwa. W dwóch ostatnich przypadkach, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, wdrożenie zmian następuje niezwłocznie, chyba że możliwy lub konieczny jest dłuższy okres wdrożenia, o czym każdorazowo Usługodawca poinformuje.

   3. W przypadku umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) Usługobiorca ma prawo wypowiedzieć umowę z Usługodawcą przed upływem okresu powiadomienia o proponowanych zmianach. Takie wypowiedzenie staje się skuteczne w ciągu 15 dni od otrzymania zawiadomienia. W przypadku umowy o charakterze ciągłym zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli został on prawidłowo powiadomiony o zmianach zgodnie z okresem powiadamiania przed ich wejściem w życie i nie wypowiedział umowy w tym okresie. Ponadto w każdej chwili po otrzymaniu powiadomienia o zmianach Usługobiorca może zaakceptować wprowadzane zmiany i tym samym zrezygnować z biegu terminu powiadomienia. W przypadku zawarcia umowy o charakterze innym niż umowa trwająca zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Klienta przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu pozostają bez wpływu na już złożone lub złożone Zamówienia oraz zawarte, zrealizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

   4. W wypadku gdyby zmiany Regulaminu skutkowały wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy.

12.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); ustawa o prawach konsumenta; a także inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

12.4.Niniejszy Regulamin nie wyłącza przepisów prawa państwa zwykłego pobytu konsumenta zawierającego umowę ze Sprzedawcą/Usługodawcą, których nie można wyłączyć w drodze umowy. Sprzedawca/Usługodawca gwarantuje w takim wypadku Konsumentowi ochronę, jaką zapewniają mu postanowienia, których nie można wyłączyć w drodze umowy.

13. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(ZAŁĄCZNIK NR 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)

 


Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

– Adresat:

PPHU JAKOŚĆ JOANNA BEDNARZ-NETER
ul. Limbowa 9, 34-360 Milówka, Polska
udostępnianie zpassion.com
info@sharingfrompassion.com

– Ja/my(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od Umowy Sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wyprodukowaniu następujących rzeczy(*)/ o świadczenie następującej usługi (*)


 

– Data zawarcia umowy (*)/przepisu (*)

– Imię i nazwisko konsumenta(ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta (konsumentów) (tylko w przypadku przesłania formularza w wersji papierowej)

- Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

bottom of page